AFFILIATE-banner-f
بازاریابی

باکس بازاریابی

سهم شما


  • 10% از فروش
  • 20% از فروش
  • 30% از فروش
  • 40% از فروش

به طور مثال :
اگر شما یک هاست در ماه به قیمت 50 هزار تومان بفروشید به شرح زیر محاسبه می شود
50000*10/100=5000 تومان